Panel logowania

CZAS ZAPRZESZŁY: PAST PERFECT SIMPLE I CONTINUOUS

PRZEDTEM I JESZCZE WCZEŚNIEJ

Forma past perfect (podobnie jak jej TERAŹNIEJSZY odpowiednik present perfect), dotyczy dwóch sfer czasowych: przeszłości (PAST) i okresu PRZED przeszłością (BEFORE PAST). Jest także retrospektywna (retrospective), czyli „patrzy” do tyłu. Zakończenie – lub nie – sfery BEFORE PAST może zostać zaznaczone poprzez dodatkowe użycie formy ciągłej:

 

The boys who had shouted the loudest were the winners.

The boys who had been shouting the loudest were the winners. (Chłopcy, którzy krzyczeli najgłośniej zostali zwycięzcami.)

 

Jednak w przeciwieństwie do present perfect, forma past perfect może być użyta z określonym przeszłym okolicznikiem czasu. Dlatego konstrukcje takie jak:

 

John had already left at 10 o’clock.

 

mogą być interpretowane dwojako: a) „10 o’clock” jest przeszłym punktem odniesienia, PRZED którym „John had left”, lub b) „10 o’clock” jest czasem KIEDY „John had left”, ale wtedy musimy poszukać dodatkowego kontekstu – (BEFORE THEN). Na przykład:

 

(The clock struck 11). John had already left at 10 o’clock.

(Zegar wybił 11). Jan wyszedł już o godzinie 10.

 

Podobnie, w:

 

The inscription had been lying there for a thousand years.

Napis leżał tam od tysiąca lat.

 

Również znajdujemy dwa znaczenia: 

a) „tysiąc lat do momentu (THEN) w przeszłości, o którym jest mowa”

b) „tysiąc lat z przerwą do momentu (THEN), o którym jest mowa”.

 

WIĘCEJ PRZYKŁADÓW

Oto inne typowe konstrukcje z formą czasowa past perfect:

 

He wasn’t exactly a stranger – I had met him before. (Nie był zupełnie obcy – spotkałem go przedtem.)

The sun had risen by the time we got started. (Słońce wzeszło zanim zaczęliśmy.)

The man I had insulted came to see me. (Człowiek, którego obraziłem przyszedł, żeby się ze mną zobaczyć.)

I couldn’t call you – I’d forgotten your number. (Nie mogłem zatelefonować do ciebie – zapomniałem twój numer.)

Ms. Jones’ French was excellent – she had lived in Paris since her childhood. (Francuski pani Jones był doskonały – mieszkała w Paryżu od dziecka.)

When she arrived, I had been waiting for her for three hours. (Kiedy przybyła, czekałem już na nią trzy godziny.)

We all knew he had been drinking heavily since his wife died. (Wszyscy wiedzieliśmy, że on dużo pije od kiedy umarła jego żona.)

He dropped out of the race after he had been running for only five minutes. (Wypadł z wyścigu, po tym jak pobiegł tylko przez pięć minut.)

CZY MOŻNA COFAĆ SIĘ GRAMATYCZNIE ZA CZAS PAST PERFECT?

Warto także odnotować, że w języku angielskim NIE MA sposobów, aby wyrazić coś BEFORE-BEFORE-PAST przy pomocy formy czasowej.

 

A zatem wypowiedź: 

 

Max had already gone when I had phoned him that morning – przedstawiona w mowie zależnej, niewiele się zmieni:

 

John said that Max had already gone when he had phoned him that morning.

PAST PERFECT A INNE FORMY CZASOWE

Forma past perfect, która dotyczy dwóch sfer czasowych i „patrzy” do tyłu, stanowi kontrast znaczeniowy także dla past simple i past continuous. Porównajmy:

 

He went away when I had visited her. (Opisowo: „Po mojej wizycie u niej, on wyszedł”.)

He went away when I visited her. (Opisowo: „Jak tylko do niej przyszedłem, on wyszedł”.)

 

The thieves had run away when the police arrived. (Złodzieje uciekli PRZED przybyciem policji.)

When the police arrived the thieves ran/were running away. (Opisowo: „PO przybyciu policji, złodzieje uciekli.)

 

Podobnie:

The rain had stopped and the sun was shining brightly.

The rain stopped and the sun came out.

 

W trzech konstrukcjach:

a) I met John yesterday; he HAD LOST his watch.

b) I met John yesterday; he LOST his watch.

c) I met John yesterday; he HAS LOST his watch.

 

a) znaczy, że John zgubił swój zegarek zanim ja go wczoraj spotkałem.

b) znaczy, że John zgubił swój zegarek po tym jak go spotkałem, i nie wiadomo czy go już znalazł, czy też nie.

 

c) znaczy, że John zgubił swój zegarek po tym jak go spotkałem, i do chwili obecnej nie znalazł swojego czasomierza.

CZAS ZAPRZESZŁY JEST NIEWYGODNY – CZY MOŻNA PROŚCIEJ?

Formę past perfect można często zastąpić przy pomocy past simple po BEFORE, AFTER i WHEN, które to słowa same w sobie oznaczają, że jedno zdarzenie nastąpiło przed drugim. Innymi słowy, w takich konstrukcjach past perfect jest możliwy, ale wcale nie jest konieczny. Przecież:

 

She went out before I realized what was happening.

znaczy praktycznie to samo co:

She went out before I had realized what was happening.

 

Podobnie nie ma wielkiej różnicy pomiędzy:

 

I ate my lunch after my wife came back from her shopping.

I ate my lunch after my wife had come back from her shopping.

 

We arrived at the station after the train left.

We arrived at the station after the train had left.

 

He told me somebody had phoned when I was out.

He told me somebody had phoned when I had been out.

 

Porównajmy zresztą znaczenie BEFORE w:

 

a) John told me the news before I read it in the paper.

b) John had told me the news before I read it in the paper.

c) John told me the news before I had read it in the paper.

d) John had told me the news before I had read it in the paper.

 

a) zawiera formę past dwa razy, ponieważ samo BEFORE wskazuje na kolejność zdarzeń.

b) past perfect, poza tym, że wskazuje kolejność zdarzeń, sugeruje także dodatkowo „skutek”. Tak jak: John had been in Egypt before I went there. różni się tym od John was in Egypt before I went there. że pierwsza konstrukcja sugeruje, że Johna już nie było w Egipcie, kiedy ja tam pojechałem, a druga konstrukcja takiej sugestii nie przekazuje.

c) tutaj sytuacja jest dokładnie odwrotna niż w b).

d) zdanie to nie będzie pełną wypowiedzią dopóki nie dodamy jakiegoś wcześniejszego punktu odniesienia – np.: I was angry with John. He had told me the news before I had read it in the newspaper (and I could have preferred to read it in the paper first).

 

Sens „zakończenia akcji” BEFORE PAST nie pozwala użyć past perfect z BEFORE w takich zdaniach jak:

 

*Mary closed the door before I had been in. (Poprawnie: …before I was in.)

*The bridge was destroyed before John had been across. (Poprawnie: … was across.)

 

Pamiętajmy także, że forma past simple, a nie past perfect, powinna być użyta z WHEN, AFTER, AS SOON AS, etc., jeśli zdarzenie było krótkie lub powodowało natychmiastową reakcję:

 

I got a real shock when I opened the box.

 

When she saw the mouse she screamed. (a nie: *When she had seen…)

PAST PERFECT: MOWA ZALEŻNA

Przeszła mowa zależna zmienia oryginalną wypowiedź, ponieważ zmienił się czas, który minął od jej rzeczywistej prezentacji. (Zmianie może również ulec podmiot wypowiedzi, czyli osoba mówiąca dane słowa.) Różnice pomiędzy mową zależną (indirect) i niezależną (direct) zauważymy także w konstrukcji pytań i wykrzykników.

I read in yesterday’s paper that a boy had stolen a watch, had sold it, and that the police were looking for him.

 

Zmianie ulegają także okoliczniki czasu:

 

then before then

ago before

yesterday the day before

last night/week, etc. the night/week before last, etc.

next week/Friday the following week/Friday

 

Porównajmy:

They moved in yesterday.

(mowa zależna:) She told us that they had moved in the day before.

 

W przeciwieństwie do formy present perfect, która powinna w mowie zależnej przejść na formę past perfect, formy przeszłe past mogą pozostać niezmienione. Forma past przesuwa się na past perfect, aby wyrazić UPRZEDNIOŚĆ zdań podrzędnych. Jeśli jednak zdania te dotyczą wydarzeń RÓWNOCZESNYCH forma past pozostaje niezmieniona:

 

I discovered that he had been a teacher. (Opisowo: W tym momencie on już nie był nauczycielem.)

 

I discovered that he was a teacher. (Opisowo: W momencie dokonania tego „odkrycia” on ciągle był jeszcze nauczycielem.)

SixPack English

Jeśli chcesz opanować czasy i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania