Panel logowania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO QUEST FOR ENGLISH 

 1. Postanowienia ogólne
  • 2

  Definicje

  1. Dni / godziny robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.
  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Sprzedawca – QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56/218 (01-042 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961032, NIP 5272994081, REGON 521516542.
  4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
  6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://questfe.pl/sklep oraz podstronach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
  10. Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
  12. Platforma– e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd. dostępna pod adresem https://questfe.pl
  13. Produkt – składa się z dostępnej w Sklepie rzeczy ruchomej, w tym książek, audiobooków, ebooków, wideokursów utrwalonych na nośnikach materialnych, a także Produkty cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
  14. Produkt cyfrowy – produkty oferowane w Sklepie stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta w szczególności ebooki, audiobooki, wideokursy oraz dostęp do Platformy
  15. Umowa– umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
  16. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach Sklepu, opisane szczegółowo w § 3 ust. 1 Regulaminu.
  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
  18. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
  • 3

  Rodzaje i zakres Usług Serwisu.
  Dostęp do Usług Serwisu. Wymagania techniczne

  1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie:
   1. udostępniania do przeglądania Produktów dostępnych w Sklepie;
   2. umożliwienia składania Zamówień Produktów;
   3. dodawania Produktów do zakładki „Koszyk”;
   4. umożliwienia automatycznego przekierowania do serwisu internetowego banku, w którym Klient otworzył rachunek i z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie;
   5. umożliwienie założenia przez Klienta Konta w Sklepie.
  2. W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu i nie stanowią zmiany Regulaminu.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług jest wejście na stronę internetową http://questfe.pl/sklep.
  4. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:
   1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. posiadanie przeglądarki internetowej:
   4. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub
   5. Mozilla Firefox w wersji 74.0 lub nowszej lub
   6. Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej lub
   7. Opera w wersji 67.0 lub nowszej lub
   8. Apple Safari 8.0 lub nowszej;
  5. włączona obsługa plików cookies, przy czym brak zgody na piliki cookies nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu,
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  • 4

  Dostęp do Platformy

  1. Klient otrzymuje dostęp do Platformy na podstawie Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w ramach, której dokonał zakupu Produktu.
  2. Zakres udostępnionych materiałów na Platformie uzależniony jest od zakupionego przez Klienta Produktu.
  3. Klient otrzymuje dostęp do Platformy najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z §7 ust. 13 Regulaminu.
  4. Dostęp do Platformy jest udzielany na podstawie loginu i hasła udostępnionego Klientowi w wiadomości e-mail przesłanej w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.
  • 5

  Prawa i obowiązki Sprzedawcy

  1. Sprzedawca zapewnia dostęp do Sklepu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:
   1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Sprzedawca lub Klient;
   2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
  2. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego, całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Usług lub przeprowadzania konserwacji.

   

  • 6

  Prawa i obowiązki Klienta

  1. Klient jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania ze Sklepu.
  2. Klient rozpoczynając korzystanie ze Sklepu zobowiązuje się do:
   1. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,
   2. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
  3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Klient zobowiązuje się, że podczas korzystania ze Sklepu nie będzie:
   1. w żaden sposób utrudniał innym Klientom korzystania ze Sklepu,
   2. korzystał ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług,
   3. rozpowszechniał za pośrednictwem Sklepu wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,
   4. podejmował działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
  • 7

  Zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie

  1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
  2. Klient może dokonać zakupu w Sklepie wyłącznie Produktów w nim dostępnych. Informacja o dostępności Produktu jest wyświetlana w opisie danego Produktu lub na stronie Sklepu.
  3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
  4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, zawartość oraz cena stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. W celu zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient powinien podjąć następujące działania:
    1. skompletować Zamówienie;
    2. wybrać miejsce dostawy Zmówienia;
    3. wybrać metodę płatności;
    4. wypełnić Formularz Zamówienia;
    5. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
    6. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia;
    7. potwierdzić i opłacić Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”;

  Wszystkie powyższe czynności powinny być wykonane na podstawie wyświetlanych Klientowi w Sklepie informacji.

  1. Brak któregokolwiek z działań wskazanych w ust. 5 lit. a – g powyżej uniemożliwia dokonanie zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu.
  2. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka” poprzez naciśnięcie w baner danego Produktu będący jego nazwą.
  3. Klient w trakcie składania Zamówienia może dokonać zmiany wybranych Produktów oraz adresu wysyłki Produktów do momentu naciśnięcia przycisku o nazwie „Kupuję i płacę”.
  4. W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer telefonu,
   4. adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  5. Po uzupełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:
   1. numer Zamówienia,
   2. data złożenia Zamówienia,
   3. wybrana przez Klienta metoda płatności;
   4. cena każdego zamawianego Produktu, łączna cena wszystkich zamawianych Produktów oraz cena kosztów dostawy Produktów.
  6. Złożenie przez Klienta Zamówienia Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
  7. Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wiadomość e-mail zawierającą informacje wskazane w ust. 10 powyżej wraz z podanymi przez niego podczas składania Zamówienia w formularzu danymi wskazanymi w ust. 9 powyżej. W przypadku, gdy wskazana wiadomość e-mail nie wyświetla się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić czy nie trafiła do folderu „spam” albo „śmieci”, jeżeli również tam nie wyświetla się wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie Zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą przesyłając wiadomość na adres kontakt@questfe.pl.
  8. Umowa zawierana jest przez Sprzedawcę z Klientem z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wskazanej w ust. 12 powyżej.
  • 8

  Realizacja Zamówień w Sklepie

  1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu zamówionych przez Klienta Produktów na adres wskazany przez Klienta i rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty ceny za zamówione przez Klienta Produkty, w tym koszty dostawy Produktów. Przewidywany czas realizacji Zamówienia będzie podany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 12 Regulaminu.
  2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
  3. Klient jest informowany o przekazaniu przez Sprzedawcę do wysyłki zamówionych przez Klienta Produktów poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia wiadomości e-mail, do której będzie załączony dowód sprzedaży zamówionych Produktów: paragon lub faktura, jeżeli Klient wybierze opcję, że chce otrzymać fakturę.
  4. Poprzez akceptację Regulaminu i wybraniu opcji „Chcę otrzymać fakturę” podczas składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury elektronicznej na adres wskazany w Zamówieniu z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  5. Faktura stanowiąca dowód sprzedaży zamówionych Produktów zostanie wysłana na żądanie Klienta w formie papierowej. W celu otrzymania faktury w formie papierowej Klient może zwrócić się pisemnie na adres QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 56/218, (01-042 Warszawa), lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@questfe.pl. Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.
  6. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę i ustalony zostanie nowy sposób realizacji Zamówienia. Gdy cena za zamówione przez Klienta Produkty, w tym koszty dostawy Produktów została już wpłacona na rachunek bankowy Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
  • 9

  Dostawa zamówionych Produktów

  1. Dostawa zamówionych Produktów jest dokonywana na obszarze wybranych państw, których lista wyświetla się w trakcie składania Zamówienia w zakładce „Kraj”.
  2. Dostawa na obszarze Polski jest bezpłatna. Dostawa do innych państw, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłączając Polskę, wynosi 150 złotych.
  3. Zamówione Produkty są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  4. Dostawy zamówionych Produktów odbywają się jedynie w dni robocze.
  5. W przypadku, gdy dostawa zamówionych Produktów jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Produktów lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Produktami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa z powodów wskazanych w zd. 1 niniejszego ustępu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Produktu przez Klienta.
  6. Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu.
  7. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Produktów w trakcie składania Zamówienia.
  8. Czas dostawy zamówionych Produktów zależy od wybranego przez Klienta kraju, do którego mają być dostarczone Produkty.
  9. W przypadku dokonania zakupu Produktu cyfrowego, Produkt cyfrowy dostępny jest do pobrania bezpośrednio ze Strony Sklepu oraz do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu cyfrowego, a Klientowi zostaje udzielona licencja na korzystanie z Produktu cyfrowego w zakresie wskazanym w §15 ust 2. Regulaminu.
  10. Jeżeli w tracie zakupu Produktu cyfrowego Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Sprzedawcą.

   

  • 10

  Ceny Produktów oraz metody płatności za złożone Zamówienia

  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  2. Podana cena Produktu dotyczy jednego Produktu.
  3. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.
  4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  5. Cena Produktu dostępnego w Sklepie może ulec zmianie. Zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany tej ceny.
  6. Całkowity koszt Zamówienia obejmuje cenę Produktu i koszt jego dostawy.
  7. Klient może opłacić Zamówienie (uiścić cenę za zamówione Produkty oraz koszty ich dostawy) za pomocą płatności przelewów natychmiastowych w systemie instytucji płatniczej PayPal lub Tpay.

   

  • 11

  Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 30 dni (dalej: „Prawo odstąpienia od umowy”) przysługuje wyłącznie Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.
  2. Termin 30 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie Produktu (przykład: jeżeli Klient wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub wskazana przez niego osoba trzecia w dniu 9 marca 2020 r. to 30 dni na skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy minie z upływem dnia 8 kwietnia 2020 r.).
  3. W przypadku pozostałych Umów termin biegnie od dnia zawarcia Umowy.
  4. W celu skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę przesyłając mu jednoznaczne oświadczenie w formie pisemnej wysłanej na adres Sprzedawcy QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 56/218, (01-042 Warszawa) lub poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@questfe.pl przed upływem terminu 30 dni do odstąpienia od Umowy.
  5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu do Sprzedawcy na adres QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 56/218, (01-042 Warszawa) przed upływem ww. terminu.
  7. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym śladów użytkowania. Poprzez
   ślady użytkowania należy rozumieć m.in. naniesienie jakichkolwiek zmian w Produkcie poprzez jego zapisanie oraz otwarcie zapieczętowanego opakowania Produktu cyfrowego w postaci nośnika danych (pendrive).
  8. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Skorzystanie przez Klienta z Prawa odstąpienia od umowy powoduje obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę otrzymanej od Klienta kwoty.
  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwoty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwróconego przez Klienta Produktu w celu weryfikacji czy produkt został naruszony.
  11. Sprzedawca powiadomi Klienta o dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu nie zostało przez Klienta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  12. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności.
  13. Koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Klient – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
  14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta Klienta przestaje być wiążąca.
  15. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy wyrazi zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub zaistniała którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w pkt 9, tj. w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   

  • 12

  Odpowiedzialność za wady zamawianych Produktów

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zamówiony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Wada fizyczna może polegać na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową sprzedaży, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  4. Jeżeli Klientem jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  5. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy Klientowi.
  6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
  7. Klient może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  8. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

   

  • 13

  Reklamacje

  1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wad zamówionych Produktów.
  2. Reklamacja może być złożona przez Klienta wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@questfe.pl lub w formie pisemnej na adres QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 56/218, (01-042 Warszawa).
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko Klienta;
   2. numer złożonego przez Klienta Zamówienia;
   3. numer telefonu Klienta;
   4. adres e-mail Klienta;
   5. adres korespondencyjny Klienta, w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej;
   6. zwięzłe przedstawienie domniemanej przez Klienta wady zamówionego Produktu;
   7. żądanie Klienta w związku z wadą zamówionego Produktu.
  4. W przypadku, gdy złożona przez Klienta reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Klienta do uzupełnienia brakujących danych osobowych Klienta lub informacji.
  5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane osobowe Klienta lub inne informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci się ww. terminie do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę biegnie od dnia otrzymania przez Sprzedawcę uzupełnionych danych lub informacji.
  6. Sprzedawca prześle Klientowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on reklamację albo adres do korespondencji podany w reklamacji.
  7. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

   

  • 14

  Dane osobowe

  1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”, która jest dostępna pod adresem https://questfe.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

   

  • 15

  Prawa własności intelektualnej

  1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty oferowane w Sklepie jak i wszelkie ich składniki i elementy podlegają ochronie wynikającej z przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, a w szczególności ochronie, której podlegają utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych.
  2. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z treści cyfrowych wchodzących w skład Produktu w następującym zakresie:
   1. utrwalenia i zwielokrotnienia Produktu do własnego użytku;
   2. wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).
  3. Licencja jest nieprzenoszalna. Klient nie może przenieść prawa do korzystania z części zakupionego Produktu cyfrowego na inną osobę. Klient nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z Produktu (czyli sublicencji). Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych treści cyfrowych wchodzących w skład Produktu, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
  4. Licencja na korzystanie z zakupionej przez Klienta treści cyfrowej wchodzącej w skład Produktu udzielona zostaje Klientowi na czas nieokreślony. Sprzedawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Klient nie naruszy warunków licencji wskazanych w ust. 2 – 3 powyżej.
  • 16

  Rozstrzyganie sporów

  1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą dotyczące Usług oraz wynikające z Umowy sprzedaży mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).
  2. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  3. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. Spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną opisanych w nim usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego, prowadzonego i zarządzanego przez QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56/218, (01-042 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000961032, NIP 5272994081, REGON 521516542.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania