Panel logowania

Polityka prywatności i plików Cookies

Niniejsza Polityka prywatności QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 56 lok. 218, (01-042) Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961032, posiadająca numer NIP: 5272994081 i REGON: 521516542 (dalej: „Quest”) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie Quest w ramach stron internetowych pod adresem: http://questcm.pl, http://questfe.pl, https://krzysztofsarnecki.pl/, których administratorem jest Quest, (dalej: „Serwis”).

Mamy nadzieję, iż korzystanie z usług Quest spełni Twoje oczekiwania.

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że Quest przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Quest dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Quest.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 • sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzystanie z Serwisu przez Ciebie,
 • celach przetwarzania Danych,
 • Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy Quest w ich wykonywaniu przez Ciebie,
 • polityce „cookies”.
 1. Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 56 lok. 218, (01-042) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961032, posiadająca numer NIP: 5272994081 i REGON: 521516542.

 1. Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

Serwisstrony internetowe dostępne pod adresem www http://questcm.pl, http://questfe.pl i http://akados.pl, https://www.sf.test.questfe.pl/, https://sprintpoliglot.pl/, https://krzysztofsarnecki.pl/, których administratorem jest Quest
Użytkownik   osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane
Dane  oznacza dane udostępnione Quest, w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer IP
Dane wrażliweoznaczają Dane specjalne i Dane karne
Dane specjalneoznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
Dane karneoznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa
Dane dziecioznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia
IODoznacza Inspektora Danych Osobowych wyznaczonego do realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych w osobie: Konrada Orlińskiego [email protected]
Osobaoznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu
 
Podmiot przetwarzającyoznacza organizację lub osobę, której Quest powierzył przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)
Profilowanieoznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
Eksport Danychoznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 1. Cele i podstawa przetwarzania Danych
  • Quest przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
   • w celu analizy przez Quest sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie;
   • w celu zapewnienia Ci przez Quest dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych;
   • w celu oceny przez Quest efektywności Serwisu;
   • w celu otrzymywania przez Ciebie newslettera lub informacji handlowych;
   • w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   • w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
  • Quest przetwarza Twoje Dane, w celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Quest przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Quest, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);
   • w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
   • w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu;
   • w celu oferowania przez Quest produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji;
   • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Quest (partnerów Quest), np. w formie kuponów rabatowych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Quest, w tym ramach Serwisu
  • O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.
  • Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Quest będą następujące Dane:
 • Dane w postaci Twojego numeru IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z Quest poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie, Quest może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości Dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, numeru telefonu i adres e-mail,
 • Dane w postaci Twojego numeru IP, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku, gdy zdecydujesz się dokonać zakupu produktów lub usług Quest,
 • informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.
  • Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.
  • Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.
  • Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 1. Korzystanie z Serwisu
  • W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową http://questcm.pl, http://questfe.pl lub http://akados.pl, https://www.sf.test.questfe.pl/, https://sprintpoliglot.pl/, https://krzysztofsarnecki.pl/,
  • W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: otrzymywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych.
  • W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez Quest, z tym że Quest zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Quest okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych.
  • Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.
 2. Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

 1. Twoje prawa
  • Masz prawo zwrócić się do Quest celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Quest w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
  • Quest wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich Danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
 • prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
 • prawo do przenoszenia Danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)
  • Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Quest poprzez e-mail:[email protected]. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Quest na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.
  • Quest zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że Quest będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla Quest ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są Quest niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
  • Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.
 1. Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Quest w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcy Danych
  • Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Quest.
  • Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
  • Quest przekazuje Twoje Dane do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W pozostałych przypadkachTwoje Dane mogą być przekazywane przez Quest do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Quest i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).
 1. Polityka „Cookies”
  • Quest zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.
  • Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Quest wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
  • Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.
  • Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
  • Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
  • Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
  • Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
  • Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki Cookies: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.
 1. Pytania i kontakt
  • W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z IOD Quest poprzez adres e-mail:[email protected]. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. IDO w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.
  • W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z IOD Quest poprzez adres e-mail:[email protected].
 2. Zmiany w Polityce prywatności
  • Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Quest poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez wiadomość e-mail.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania