REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MARKI QUEST

Regulamin ten określa warunki programu prowadzonego przez QUEST CM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Okopowa 56 lok. 218, 01-042 Warszawa, tel. +48 22 40 99 333, e-mail: partner@questfe.pl wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961032, REGON: 521516542, NIP: 5272994081, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN (opłacony w całości) i zawiera następujące informacje:

 

 1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 

Partner – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do Programu

 

Formularz rejestracji – udostępniony w Serwisie interaktywny formularz umożliwiający rejestrację do Programu

 

Klient – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupu Produktów w Serwisie na podstawie Polecenia Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

 

Link afiliacyjny – link prowadzący do Serwisu zawierający numer identyfikacyjny Partnera

 

Organizator – QUEST CM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Okopowa 56 lok. 218, 01-042 Warszawa, tel. +48 22 40 99 333, e-mail: partner@questcm.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961032, REGON: 521516542, NIP: 5272994081, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN (opłacony w całości)

 

Polecenie – Zrealizowanie zakupu Produktów przez Klienta na podstawie formularza lub Linku afiliacyjnego zawierającego oznaczenie danego Partnera

 

Produkty – produkty lub usługi oferowane przez Organizatora w Serwisach

 

Program – program określający zasady współpracy Organizatora z Partnerem, w ramach którego, w zamian za określone świadczenia, Partnerowi należna jest określona Prowizja

 

Prowizja –  należna Partnerowi kwota w zamian za realizację Programu na zasadach określonych w Załączniku nr 1

 

Regulamin  – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Organizatora i Partnera

 

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod domenami http://questcm.pl, http://questfe.pl oraz innymi dopuszczonymi w Programie

 

Strona – Organizator lub Partner

 

Punkty – Punkty zebrane przez Partnera na podstawie, których obliczana jest Prowizja – 1 zł=1pkt

 

Tabela prowizji – tabela zawierająca aktualne stawki Prowizji , stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Umowa – umowa zawarta między Partnerem, a Organizatorem, której przedmiotem jest promocja i reklama Produktów Organizatora przez Partnera w celu dokonania zakupu Produktów w Serwisie przez Klienta na podstawie Polecenia, w zamian za możliwość otrzymania przez Partnera Prowizji

 

1.2 Program służy określeniu zasad współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi, które nabędą status Partnera, które poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować Produkty objęte Programem celem zwiększenia sprzedaży tych Produktów przez Organizatora.

 

1.3 Uzyskanie statusu Partnera jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu przez Partnera. Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem natychmiastowego zakończenia współpracy w ramach Programu przez Organizatora.

 

1.4 Przystąpienie Partnera do Programu nie będzie traktowane jako nawiązanie stosunku pracy czy współpracy na zasadach agencyjnych. Partner ma swobodę działania i nie podlega kierownictwu Organizatora, nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Organizatorem a Klientem ani nie zwiera tych umów w imieniu Organizatora.

 

 1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 

2.1 Partnerem może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestruje się do Programu za pośrednictwem Formularza rejestracji.

 

2.2 Warunkiem dokonania rejestracji w Programie jest:

 1. zapoznanie się z podstawowymi warunkami Programu dostępnymi w Serwisie;
 2. zapoznanie się z Regulaminem Programu;
 3. wypełnienie Formularza rejestracji, poprzez podanie co najmniej:

– imienia i nazwiska lub firmy dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

– adresu zamieszkania lub adresu prowadzenia działalności gospodarczej;

– adresu e-mail, za pośrednictwem którego Partner dokonuje rejestracji;

– numeru telefonu kontaktowego;

– zaakceptowanie Regulaminu;

 1. po wypełnieniu Formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”.

 

2.3 Formularz rejestracji z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner zobowiązuje się poinformować o tych zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany istotnych danych takich jak adres e-mail lub numer rachunku bankowego uniemożliwiających kontakt z Partnerem lub wypłatę Partnerowi Prowizji, Organizator może wstrzymać się z wypłatą Prowizji, do czasu spełniania przez niego niniejszego wymogu.

 

2.4 Z chwilą otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail od Organizatora potwierdzającą prawidłową rejestrację, Umowa zostaje zawarta.

 

2.5 Partner drogą mailową będzie otrzymywał wszelkie informacje od Organizatora oraz informację dotyczącą zebranych w ramach Programu Punktów w danym miesiącu kalendarzowym.

 

 1. IDEA PROGRAMU

 

3.1 Podstawowym celem Programu jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży Produktów. Zadaniem Partnera jest zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.

 

3.2 Organizator będzie wypłacał Partnerom Prowizje zgodnie z Tabelą prowizji na podstawie dokonanych przez Klientów zakupów Produktów przypisanych do zrealizowanych Poleceń. Przez zrealizowanie Polecenia rozumie się wpływ na rachunek bankowy Organizatora ceny zakupionych przez Klientów Produktów. Po zaksięgowaniu ceny Produktu do danego Partnera przypisane zostaną Punkty za dane Polecenie.

 

3.3 Partnerowi przysługuje Prowizja na warunkach określonych w pkt I. Tabeli opłat.

 

3.4 Linki afiliacyjne i formularze będą przekazywane za pośrednictwem Serwisu na koncie Partnera oraz drogą mailową.

 

3.5 Linki afiliacyjne są ważne przez 90dni  od daty ich otrzymania.

 

3.6 W przypadku przekazywania informacji za pośrednictwem formularza dane Klienta muszą zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta. Dane te w formie Polecenia muszą zostać przekazane przed dokonaniem zakupu przez Klienta.

 

3.7 Partner nie może podejmować działań promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych w płatnych systemach reklamowych, w szczególności Adwords na frazy zawierające nazwy marek należących do Organizatora, m.in. Quest, Quest CM, Quest for English, Sprint Poliglot, Speaky Freaky i innych marek należących do Organizatora.

 

 1. WYPŁATA PROWIZJI

 

4.1 Wypłata Prowizji na podstawie zebranych przez Partnera Punktów w ciągu miesiąca kalendarzowego odbywać się będzie na poniższych zasadach:

 

 1. Prowizja będzie wypłacana po 30 dniach od dokonania zakupu;
 2. wysokość Prowizji określa Tabele prowizji.

 

4.2 Jeżeli Klient dokona zwrotu zakupionego Produktu, zgodnie z regulaminem zwrotów obowiązującym u Organizatora, w kolejnym miesiącu Organizator dokona potrącenia nienależnej Partnerowi, a wypłaconej Prowizji, przy kolejnym rozliczeniu Prowizji. Jeżeli Partnerowi w kolejnym miesiącu nie uda się zgromadzić żadnych Punktów na Koncie, jest on zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranej Prowizji do 30 dnia danego miesiąca.

 

4.1 Wypłata Prowizji będzie następowała przelewem na numer rachunku bankowego podany przez Partnera w Formularzu rejestracji.

 

4.2 Partner będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do wystawienia Organizatorowi rachunku w ciągu 7 dni od daty otrzymania Prowizji, Wzór rachunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

4.3 Wypłata Prowizji dla Partnera prowadzącego działalność gospodarczą będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 

5.1 Partnera obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:

 

 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
 3. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy, do których rozpowszechniania Partner nie jest uprawiony;
 4. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
 5. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
 6. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.

 

5.2 Partner winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Organizatora i oraz osób trzecich.

 

5.3 Partner obowiązany jest do dbania o dobre imię Organizatora. Partner jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Organizatorowi poprzez naruszenie jego dóbr osobistych na zasadach ogólnych.

 

5.4 W przypadku naruszenia przez Partnera zasad wymienionych w pkt. 5.1 (a. b. c. d. e. f.), 5.2. oraz 5.3 Organizator ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać Umowę. W takim wypadku Organizator poinformuje Partnera o zakończeniu współpracy drogą mailową na adres wskazany w Formularzu rejestracji (lub zaktualizowany w trakcie trwania Umowy adres e-mail Partnera).

 

5.5 Partner obowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

5.6 Partner jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z udziału w Programie.

 

5.7 W celu złożenia rezygnacji z udziału w Programie, Partner zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: partner@questcm.pl albo w formie pisemnej na adres ul. Okopowa 56 lok. 218, 01-042 Warszawa.

 

5.8 Zakończenie współpracy w ramach Programu następuje z chwilą potwierdzenia otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

6.1. Organizator zapewnia dostęp do Serwisu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:

 

 1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Organizator lub Partner;
 2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.

 

6.2. Organizator jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Serwisu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Produktów lub przeprowadzania konserwacji.

 

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, działania osób trzecich, oraz zaplanowane wstrzymanie działania Serwisu związane z koniecznością jego aktualizacji lub planowych działań serwisowych.

 

6.4. Zawartość treści umieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami własności intelektualnej Organizatora, nie może być kopiowana, modyfikowana, rozpowszechniana bez pisemnej zgody Organizatora.

 

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

7.1 Przystępując do Programu, Partner wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.

 

7.2 Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie Umowy i przystąpienie do Programu.

 

7.3 Zasady przetwarzania danych osobowych Partnerów i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://www.questfe.pl

 

7.4 Partner wyraża zgodę na nagrywanie jego wizerunku podczas szkoleń i webinariów prowadzonych przez Organizatora, na potrzeby Organizatora oraz Programu. Wzór oświadczenia o udzieleniu zgody na korzystanie z wizerunku Partnera stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

8.1 Partner jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wartości naliczenia Punktów i wysokości wypłaconej Prowizji w ciągu 7 dni od otrzymania Prowizji na rachunek bankowy podany w Formularzu rejestracji.

 

8.2 Reklamacje mogą być składane:

 1. pisemnie na adres: ul. Okopowa 56 lok. 218, 01-042 Warszawa;
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: partner@questcm.pl.

 

8.3 Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Partnera;
 2. przedmiot reklamacji;
 3. żądania związane z reklamacją.

 

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Partnera do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 

1.1 Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

9.1 powstałe pomiędzy Partnerem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Organizatora.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy.

 

10.2 Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 

 1. zmiany danych Organizatora;
 2. zmiany sposobu realizacji Programu bądź warunków prowadzenia Serwisu spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;
 3. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.

 

10.3 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator poinformuje o tym Partnera poprzez umieszczenie przez Organizatora w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację w Serwisie przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.

 

10.4 Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są w Serwisie. Regulamin jest dostępny dla Partnerów w każdym czasie, bezpłatnie w Serwisie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Serwis ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

 

10.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalnia programu r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

 

10.6 Integralną cześć Regulaminu stanowi Tabela prowizji.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Tabela Prowizji

 

Partner uzyskuje 1 Punkt za każdą wpłatę 1 PLN na rachunek Organizatora dokonaną przez

 

klientów Organizatora z tytułu zakupów dokonanych przez klientów Organizatora na skutek

 

Poleceń Partnera

 

Prowizja dla Partnera, w przypadku uzyskania liczby Punktów

 

Gold od 0 do 9999 pkt – prowizja 20%

Platinium – 10000pkt i więcej – prowizja 25%

 

KONTAKT
Program partnerski QUEST AFFILIATE
Zarabianie przez polecanie - Prosto i bez inwestycji

QUEST CM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0