FRAZY PRZYIMKOWE - użycie rodzajnika określonego THE jest także charakterystyczne dla wielu wyrażeń przyimkowych, a wśród nich najczęściej dla konstrukcji z OF, które dokładnie określają Źródło, początek, lub przyczynę powstania danego zjawiska. W tego typu konstrukcjach użycie THE potwierdza szczególną rolę OF, który to przyimek najdokładniej określa zakres znaczenia głównego rzeczownika. Porównajmy:

He respects the life of the 18th century.

He respects life in the 18th century.

Jeśli jednak okaże się, że w wyrażeniu z OF mowa o więcej, niż jednej osobie lub rzeczy, powinien zostać użyty rodzajnik nieokreślony A. Porównajmy:

The boy of mine (Mój chłopak - w szerszym znaczeniu: Mój jedyny chłopak lub ten, którego najbardziej lubię).

A boy of mine (Jeden z moich chłopców).

The professor of English (Profesor angielskiego - jedyny w tej szkole).

A student of English (Jeden ze studentów języka angielskiego - w tej szkole jest ich więcej). Także:

the Bishop of London

a bishop from London

Inne przykłady:

The number of students is increasing (Wzrasta ogólna liczba studentów).

A number of students are absent today (Pewna liczba studentów jest dzisiaj nieobecna).

He died of the age of ninety (Zmarł w wieku 90 lat).

He died at a great age (Zmarł w wspaniałym wieku - w szerszym znaczeniu: w jednym z możliwych...).

W pytaniu What was the population of London in 1900? Chcemy się dowiedzieć o konkretną liczbę mieszkańców Londynu, w określonym okresie. Natomiast w London has a population of eight milion mówimy o jednej z możliwych liczb mieszkańców w różnych miastach. Także, w wypowiedzi He made a profit of 1000 dollars on the sale (Zarobił tysiąc dolarów na sprzedaży), użyliśmy a profit, ponieważ ów zarobek był tylko jednym z możliwych. Podobnie w: The aircraft flew at a speed of 1000 miles, użycie sugeruje, że była to jedna z możliwych szybkości. Natomiast konstrukcje typu:

Freedom of speech (Wolność słowa)

Loss of memory (Utrata pamięci)

Peace of mind (Spokój ducha), etc.,

można traktować jako stałe wyrażenia i wtedy nie ma potrzeby używania THE. Ale jeśli nie chcemy im nadawać ogólnego sensu, rodzajnik ten powinien się w takiej wypowiedzi pojawić. Porównajmy:

They demand the freedom of speech and the liberty of thought.

They demanded freedom of speech and liberty of thought.

Traktowanie wyrażeń zawierających OF jako rządzonych jedną niezmienną zasadą - ograniczania zasięgu znaczenia - może doprowadzić do uproszczeń, które nie zawsze potem znajdują potwierdzenie w strukturze języka. Rzeczywiście, zawsze dodamy THE w konstrukcjach typu:

I saw the roof of the house (Widziałem dach domu - w szerszym znaczeniu: Ten dom ma tylko jeden dach, który ja widziałem).

The sum of 6 and 4 is 10 (Sumą 6 i 4 jest 10Opisowo: jest tylko jedna suma liczb 6 i 4...).

the left side of a road

the title of a book

the top of a mountain,

ale istnieje cała gama wypowiedzi z OF, w których nadal używamy THE, pomimo że dana całość ma więcej niż jedną z akurat omawianych części:

the leg of a table (noga stołowa)

the hand of man (ludzka ręka)

the state of vapour (stan kipienia)

the ear of a dog (ucho psa), a także:

We came to the bank of a river.

Tego typu konstrukcje powinny być interpretowane w ten sposób, że mówca ma na myśli tę daną część całości i nie obchodzi go wcale fakt, że może być więcej takich samych części. Wyraźnie to widać w wypowiedzi:

The finger of God (Palec boży),

kiedy nie mówimy o części boskiej ręki, tylko o przeznaczeniu w sensie metaforycznym. Podobnie jest w innych wypowiedziach zawierających przyimki, które można traktować na dwa sposoby, zależnie od intencji mówcy. Jeśli powiemy:

I have no time for the visit

będzie to znaczyło, że nie mam czasu w ogóle . Natomiast wypowiedź: I have not the time to visit you, będzie konkretnym stwierdzeniem, że nie mam czasu na to, żeby odwiedzić właśnie ciebie. Podobnie:

The winter of 1983 was an exiting time (Zima roku 1983 była frapującym okresem - mówimy o zimie kalendarzowej).

Winter in 1983 was not like last winter (Zima w 1983 roku nie była podobna do poprzedniej zimy - mówimy o klimacie charakterystycznym dla tej pory roku).

My office is the room on your right (Moje biuro, to pomieszczenie po prawej stronie - jest tylko jedno pomieszczenie po prawej stronie).

My office is a room on your right (... jedno z kilku pomieszczeń po prawej stronie).